T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KONYA / CİHANBEYLİ - Günyüzü Ortaokulu

Duyurular

Haz

Bakanlığımızca yapılan merkezi sistem sınavları ilgi (a) yönerge kapsamında yapılmakta olup söz konusu yönergenin 4'üncü maddesinde (Tanımlar) "Geçerli kimlik belgesi: Fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi" olarak tanımlanmakta ve 6’ncı maddesinin (Merkezî Sistem Sınavlarının Esasları) 2'nci bendi c fıkrasında “Aday, geçerli kimlik belgelerinden herhangi birinin aslı ile sınava girer. Ayrıca, sınav protokolü veya kılavuzunda onaylı sınav giriş belgesinin istenmesi durumunda bu belgeyi de yanında getirmek zorundadır.” ifadelerine yer verilmiştir. 

Bilindiği üzere, Bakanlığımızca yapılan sınavların bazılarına yabancı uyruklu adaylar da girebilmekte olup bu adayların, sınavlarda belirlenen geçerli kimlik belgeleri yerine farklı belgeler (ikamet izin belgesi, yabancı tanıtma belgesi, geçici koruma kimlik belgesi, çalışma izin belgesi, mavi kart ve benzeri) ibraz ettikleri ve bu çerçevede sınava alınmayarak çeşitli mağduriyetlerin yaşandığı Genel Müdürlüğümüze iletilmektedir.

Bu bağlamda ilgi (b) karar gereğince; 

a)Yeni T.C. Kimlik kartı başvurusu yapan adaylara verilen ıslak imzalı, mühürlü geçici kimlik belgesinin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmesine,

b)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adayların ibraz ettiği, ilgili kurumlarca düzenlenen ve onaylanmış ikamet izin belgesi, geçici koruma belgesi, vatansız kişi kimlik belgesi, göçmen belgesi, uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi, uluslararası koruma statü sahibi kimlik belgesinin kabul edilmesine, çalışma izin belgesinin ise geçerlilik sorgulamasının yapılabilmesi halinde geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmesine,

karar verilmiştir. 

Bakanlığımızca yapılan sınavlarda sınava girecek olan bahse konu adayların mağduriyet yaşamaması amacıyla sınav görevlisi olarak görev alan/alacak personele gerekli duyurunun yapılması hususunda

RESMİ YAZI

Haz

meb.k12.tr uzantılı kurum siteleri için kullanılacak tema seçeneklerine iki yeni tema eklenmiştir.

Haz

Zihinsel Engelli Bireyler İçin; İhmal-İstismardan Korunma ve Mahremiyet Eğitimi Projesi Eğiticilerin Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi

Zihinsel Engelli Bireyler İçin; İhmal-İstismardan Korunma ve Mahremiyet Eğitimi Projesi Eğitim İhtiyacı Belirleme Anketi

(30.05.2019- 14.06.2019 ) 

  Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin

Haz

WEB SİTESİ GÜNCELLEME 

I

 Temalarda kullanılan manşet fotoğraf ölçüleri güncellenmiştir. En küçük dosya yükleme boyutu 1200px olarak değiştirilmiştir. Tema 3 haber slider sağ bölüm manşet fotoğraf boyutlarındaki değişiklikten dolayı kaldırılmıştır.

Haz

01.06.2019 Tarihinde Yapılan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Soru ve Cevap Anahtarları

01.06.2019 Tarihinde Yapılan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Soru ve Cevap Anahtarları

01.06.2019 Tarihinde Yapılan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Sözel Bölüm Soru ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

01.06.2019 Tarihinde Yapılan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Sayısal Bölüm Soru ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

  Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin

Haz

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


 

 Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete 

Haz

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü


 

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

RESMİ GAZETE 

Haz

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri ile İlgili 2019/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

 

 

 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri ile İlgili 2019/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

RESMİ GAZETE 

Haz

Milli Eğitim Bakanlığında yılan hikayesine dönüşen , çıkmaza giren yönetici atama yönetmenliği yeniden değişecek . Ek 1 kapsamında tercihleri alınan okul müdürleri ve müdür yardımcılarının tercih sonuçları 27-28 Haziran tarihine ertelendi . Milli Eğitim Bakanlığı yönetici atama takvimine göre yer değiştirecek müdürlerin durumu 17 Mayıs’ta belli olacaktı , daha sonra 27-28 Haziran tarihine ertelendi . Okul müdürleri ve yardımcılarının tercihleri alınıp tam sonuçlar açıklanacakken yine devreye sihirli bir el girdi ve yönetici atama takvimi ertelendi .
Yönetici atama yönetmenliği yeniden değişecek . Dört yılını dolduran müdür ve müdür yardımcıları istemeleri halinde kendi okullarında dört yıl daha devam edecekler . Aynı okulda ikinci dört yılını çalışmak istemeyenler ve sekiz yılını dolduran yöneticiler tercih yapabilecek .

Haz

YÖNETMELİK Milli Eğitim Bakanlığından: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DENKLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ve büyükelçilikler tarafından açılmış okullar ile yurt içi ve yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından alınan öğrenim belgesi ve diplomaların denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 4 üncü maddesi, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci ve 5 inci maddeleri, 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 59 uncu maddesi ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301 inci, 319 uncu ve 326 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını, b) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını, c) Denklik: Yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ve büyükelçiliklerce açılmış okullar ile yurt içi ve yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından alınan belgelerin ülkemizde hangi sınıf, alan, dal veya bölüme eş değer olduğunun tespit edilme işlemini, ç) Denklik merkezi: Yurt dışında eğitim müşavirliği veya ataşeliklerde, yurt içinde ise il ve nüfusu 250.000 ve üzerinde olan büyükşehir ilçelerindeki milli eğitim müdürlüklerinde denklik iş ve işlemlerinin yürütüldüğü birimleri, d) e-Denklik Modülü: Denklik işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi, e) Eğitim ataşeliği: Türkiye Cumhuriyeti Başkonsoloslukları bünyesinde bulunan eğitim ataşeliklerini, f) Eğitim müşavirliği: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri bünyesinde bulunan eğitim müşavirliklerini, g) Uzaktan öğretim: Çeşitli iletişim araçları kullanılarak yapılan ve yüz yüze olmayan öğretimi, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Denklik İşlemleri Denklik işlemini yapacak denklik merkezleri ve denklik için başvuru MADDE 4 - (1) Denklik işlemi, denklik talebinde bulunan kişinin belgelerinin asılları ile denklik merkezlerinde e-Denklik modülü üzerinden gerçekleştirilir. (2) Denklik işlemi, yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ve büyükelçilikler tarafından açılmış okullar ile yurt içindeki ve yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından alınan karne, transkript, öğrenim belgesi, sertifika, ayrılma belgesi, süresi içinde sunulmuş geçici mezuniyet belgesi ve diploma gibi belgelerin asılları ile yapılır. Söz konusu belgelerin asıllarının zayi olması veya bulunmaması halinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden aldığı, aslına uygunluğu okul müdürlüğü tarafından onaylanmış, suret ve fotokopiler ile de yapılabilir. (3) Ders yılı içinde öğrenim belgesi olmadan gelen öğrencinin, eğitim-öğretimden uzak kalmaması için hangi ülke, okul ve sınıfta okuduğuna dair velisinin yazılı beyanı doğrultusunda geçici olarak okula devamı sağlanır. Ancak veliden öğrencinin öğrenim belgelerini üç ay içinde getirmesi istenir. Savaş, afet ve/veya sığınma nedeniyle denklik talebinde bulunanlardan belgelerini ibraz edemeyenlere seviye tespit sınavı uygulanır. Sınav neticesinde tespit edilen sınıf seviyesine denklik işlemi yapılır ve öğrencinin öğrenimine devamı sağlanır. İlgili öğrencinin kesin denklik işleminin sonuçlandırılması, öğrencinin velisi tarafından takip edilir. (4) Denklik başvurusunda bulunan öğrencinin, farklı okul türlerine ait ibraz ettiği belgelere göre başarılı olduğu ders sayısı ve içeriği birlikte değerlendirilerek uygun ilköğretim ve/veya ortaöğretim okullarından birine veya bir sınıf, alan, bölüm veya dala denklik işlemi yapılır. Denklik işlemi için istenecek belgeler MADDE 5 - (1) Denklik işlemi için başvuruda bulunanlarca, e-Denklik modülü üzerinden Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formu (EK-1) doldurulur, aşağıdaki belgelerin aslı ve birer fotokopisi forma eklenir: a) İlköğretim okullarına denkliği yapılacak olanlar için yurt dışındaki okullardan, yabancı uyruklu olup Türkiye'deki büyükelçilikler tarafından açılmış okullardan ve milletlerarası ilköğretim ve bünyesinde ilköğretim bulunan ortaöğretim düzeyindeki özel okullardan aldıkları son yıla ait onaylı karne, ayrılma belgesi veya varsa diploma. b) Ortaöğretim kurumlarından 9 uncu sınıfa denkliği yapılacak olanlar için ilköğretim diploması ya da ilköğretimi bitirdiğine dair belge; ara sınıflara denkliği yapılacaklar için yurt dışındaki okullardan veya Türkiye'deki büyükelçiliklerce açılmış okul ve milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki okullardan aldıkları geçmiş yıllara ait karne, transkript veya ayrılma belgesi. c) Öğreniminin tamamını veya bir kısmını uzaktan öğretim yolu ile yapmış ve ara sınıfa kayıt yaptıracak olanlar için transkript veya öğrenim belgesi. ç) Mezun durumda olanlar için Apostil, Apostil olmadığı durumlarda eğitim bakanlığı, dışişleri bakanlığı ya da büyükelçilik onaylı diploma/diploma almaya hak kazandığına dair belge. d) Denklik talebinde bulunan kişinin belgelerinin noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümeleri. e) Kimlik belgesi, ikamet izin belgesi, geçici koruma belgesi, uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi, uluslararası koruma statü sahibi kimlik belgesi, vatansız kişi kimlik belgesi ve pasaport belgelerinden biri. (2) Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formuna eklenen belgeler başvuruda bulunanlarca sisteme yüklenir ve belgelerin asılları denklik merkezine ibraz edilir. (3) Belgelerin sahte olması veya üzerinde tahrifat yapıldığının tespit edilmesi halinde denklik verilmez, verilmişse iptal edilir ve ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Denklik belgesinin düzenlenmesi, itiraz ve zayi MADDE 6 - (1) Denklik belgesi düzenlenirken aşağıdaki hususlara uyulur: a) Başvuru sahibinin, e-denklik sistemine yüklenen belgelerinin aslına uygunluğu yetkili kişi tarafından kontrol edilerek onaylanır. Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formundaki bilgiler ve ekindeki belgeler, ilgili ülkeye ait ölçütler dikkate alınarak değerlendirilir. Denkliklerde ilköğretim ve ortaöğretim bir bütün halinde dikkate alınır. Türkiye'deki zorunlu öğrenime başlama yaşı, ilgilinin öğrenime başlama yaşı kabul edilerek sınıfı sınıfına denklik yapılır. Ancak ilköğretimle ortaöğretimin toplam öğrenim süresi 12 yıldan az veya fazla olan ülkelerde öğrenim görenlerden lise son sınıfa geçenler, liselerin son sınıfına geçenler gibi; lise son sınıfta öğrenim görenler ise liselerin son sınıfında öğrenim görenler gibi değerlendirilir. b) Başlıklı kağıda konu, hitap bölümüne dilekçeyi veren ilgilinin veya kurumun adı ile adresi yazılır. İlgi bölümünde başvuru dilekçesinin tarihi; başka yazışmalar yapılmış ise bu yazışmaların da tarihi ve sayıları belirtilir. c) Belgenin metin bölümünde ilgilinin adı, soyadı, baba adı, ana adı, doğum yeri ve doğum tarihi bilgilerine yer verilir. Başvuran kişinin Türk vatandaşı olması halinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da yazılır. ç) Metin bölümünde ilgilinin okuduğu okullar ve sınıflar gösterilir, ayrıca ayrıldığı son okul ve sınıfı gösteren öğrenim belgesi tarihi ile birlikte belirtilir. Buna göre öğrencinin yurt dışında yapmış olduğu öğrenimin, Türkiye'de hangi okulun hangi sınıfında görülen öğrenime denk sayıldığı yazılır. d) Denklik belgesinin alt kısmında ekler bölümüne, incelenen belgelerin tür ve sayıları maddeler halinde alt alta yazılır. (2) Denklik belgeleri iki nüsha halinde düzenlenir. Bir nüshası, öğrenim belgeleri ile birlikte ilgiliye imza karşılığında elden teslim edilir veya adresine posta ile gönderilir. Denkliğe esas olan bütün öğrenim belgelerinin arka yüzüne "DEĞERLENDİRİLMİŞTİR" kaşesi basılarak denklik belgesindeki tarih ve sayı, kaşe üzerindeki ilgili bölümlere yazılır. Denklik belgesinin diğer nüshasına, denkliğe esas belgelerin birer çıktısı eklenerek denkliğin yapıldığı denklik merkezinde dosyalanır. Ayrıca denklik merkezi, denkliği yapılan ilgiliye ait belgeleri ve verilen kararı e-Denklik Modülünde arşivler. (3) Denklik belgesine itirazda bulunulması halinde yeniden değerlendirme yapılır. İtiraz, denklik belgesini düzenleyen denklik merkezine yapılır. Ancak ikinci defa itirazda bulunulması halinde itiraz başvurusu, denklik belgesini düzenleyen denklik merkezince Başkanlığa gönderilir. Başkanlık tarafından verilen kararlar kesindir. (4) Denklik belgesinin zayi olması halinde, denklik merkezine başvuru üzerine belgenin onaylı bir örneği ilgiliye elden verilir veya posta ile gönderilir. (5) Bu Yönetmelikte ve denklik kılavuzunda yer almayan hususlarda; sağlık alanı ile kalfalık ve ustalık belgelerinin denkliklerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün, meslek kurslarıyla ilgili denkliklerde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün, diğer denkliklerde ise Başkanlığın görüşü alınır. Gerekli görülmesi halinde Talim ve Terbiye Kurulu mütalaasına göre işlem yapılır. (6) Yurt dışındaki denklik merkezlerince sağlık alanı ile ilgili diploma veya belgelere denklik işlemi yapılmaz. Bu denklikler, yurt içindeki sağlık alanlarının bulunduğu denklik merkezlerinde ilgili derslerin öğretmenlerinden oluşturulacak komisyon tarafından yapılır. (7) Yurt içinde resmi/özel öğretim kurumları arasında yapılacak nakillerde haftalık ders çizelgeleri veya ders isimlerinde ortaya çıkabilecek kurumlararası farklılıkların çözümünde Başkanlık görüşü ile denkleştirme/denklik işlemi yapılır. Yurt dışından gelen öğrencilerin diploma notu MADDE 7 - (1) Öğrenimlerini yurt dışında örgün veya uzaktan öğretim yoluyla yapmakta iken yurda dönen öğrencilerin, ülkemizdeki okullardan mezun olmaları halinde, diploma notları 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda belirlenir. Alan/bölüm/dal tespiti MADDE 8 - (1) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumları hariç olmak üzere, diğer ortaöğretim kurumlarının ara ve son sınıflarına alınacak öğrenciler için düzenlenecek denklik belgelerine, öğrencilerin devam edecekleri alan/bölüm/dal yazılır. Yurt dışında aldıkları karne veya belgelerde alan/bölüm/dal belirtilmemiş olan öğrencilerin en son tarihli öğrenim belgelerinden başlamak üzere okudukları dersler ve aldıkları notlar değerlendirilerek alan/bölüm/dal belirlenir. (2) Ortaöğretim kurumlarını bitirenler seviyesinde öğrenim görmüş sayılan öğrencilerin denkliğe esas olan bitirme belgelerinde, mezun oldukları alan/bölüm/dal belirtilmemiş ise okudukları dersler ve aldıkları notlara göre alan/bölüm/dal tespiti yapılır. Bu tespitin yapılamaması durumunda, denklik belgelerinde, mezun oldukları alan/bölüm/dal belirtilmez. (3) Merkezi sınav puanı ile bir okula yerleştikten sonra eğitimine devam etmek üzere yurt dışına giden öğrencilerin, merkezi sınavdan almış olduğu puan hakkı saklı kalır. Bu öğrencilerin eğitimleri devam ederken yurda dönmeleri halinde, denklik işlemleri yapıldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda nakil ve kayıt işlemleri yapılır. Açık öğretim liselerine denklik MADDE 9 - (1) Örgün veya uzaktan öğretim yoluyla sınıf geçme, kredi veya sertifikasyon sistemine göre ortaöğretim seviyesinde ara sınıflara devam edecek durumda olup açık öğretim liselerine devam etmek isteyenlerle öğrenim çağı dışına çıkanların denklik belgelerinde; okudukları dönem, kazandıkları kredi ve kaç dönem daha öğrenim görmeleri gerektiği belirtilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Denklik İstenmeyecek ve Denkliği Yapılmayacak Belgeler Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen öğrenciler MADDE 10 - (1) Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen öğrenciler denklik işlemine tabi tutulmaz. Bu öğrencilerin; tasdikname, diploma ve diğer öğrenim belgelerine göre aynı türdeki okullara kayıtları yapılır ve dosyaları okullarından istenir. Ülkemizde merkezi sınavla ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kayıt-kabul ve nakiller ise söz konusu okulların ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. (2) İlköğretim okullarında bir üst sınıfa sorumlu olarak geçtiği belirtilen öğrenciler, sorumluluktan muaf tutulur. Büyükelçilikler tarafından açılmış okullar ile milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki okullar MADDE 11 - (1) Milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel okullarda okumakta iken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların denklikleri 5580 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, büyükelçiliklerce açılmış ilköğretim okullarında okumakta iken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların denklikleri ise 222 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında yapılır. Denkliği yapılmayacak belgeler MADDE 12 - (1) 5580 sayılı Kanun kapsamı dışındaki özel okul/kurumlardan alınan belgelere denklik işlemi yapılmaz. (2) Yurt dışında terör örgütlerine mensubiyeti, irtibatı veya iltisakı konusunda tereddüte düşülen öğretim kurumlarından alınan belgeler denklik işlemlerinde değerlendirilmez; ancak belge sahibine yaş ve sınıf düzeyi gözetilerek seviye tespit sınavı uygulanır. (3) Denklik merkezine sunulan belgelerde tereddüte düşülmesi halinde belge dikkate alınmaz. Belge sahibine 15 inci maddeye göre seviye tespit sınavı uygulanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Denklik Belgesi ile Kayıt İçin Başvurulan Okul Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler Öğrencilerin denklik belgelerinde belirtilen sınıfa alınmaları MADDE 13 - (1) Yurt dışından öğrenimine ara vermeden yurda dönen öğrenciler, yaşlarına bakılmaksızın denklik belgesinde belirtilen sınıfa alınırlar. Ancak öğrenimine ara vermiş ve yaş sınırını aşmış olanlara Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre işlem yapılır. (2) Hazırlık sınıfına kaydı yapıldıktan sonra yurt dışındaki dil kurslarına devam eden öğrenciler, aynı ders yılında yurda dönmeleri halinde hazırlık sınıfına devam ettirilir. Bu öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Bir alt sınıfa alınacak öğrenciler MADDE 14 - (1) Velilerin okul müdürlüklerine verecekleri dilekçe ile çocuklarının denklik belgelerinde belirtilen sınıfın bir alt sınıfına alınmasını istemeleri halinde, bu istek okul müdürlüğünce yerine getirilir. Seviye tespit sınavı MADDE 15 - (1) Savaş, afet ve/veya sığınma nedeniyle belgelerini ibraz edemeyenlere seviye tespit sınavı yapılır. Ancak İlkokul 1-4 üncü sınıflara alınacak öğrenciler için seviye tespit sınavı yapılmaz. Velisinin beyanı ve öğrencinin yaş grubu dikkate alınarak eğitim seviyesi belirlenir. (2) Seviye tespit sınavı, denklik merkezlerinin bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen okul veya okullarda, okul müdürünün başkanlığında ilgili derslerin öğretmenlerinden kurulan komisyonca yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılır. Seviye tespit sınavı sonunda öğrencinin adı, soyadı, sınava girilen derslerden alınan puanlar, sınav tarihi ve okulun adının yer aldığı bir belge düzenlenerek okul yönetimince denklik merkezine gönderilir. Öğrencilerin yaş ve sınıf düzeyleri de göz önüne alınarak aşağıdaki derslerden seviye tespit sınavı uygulanır: a) Ortaokul 5-8 inci sınıflara alınacak öğrenciler için Türkçe ve Matematik Dersleri. b) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumları hariç olmak üzere öğrencinin devam etmek istediği okulun tür, alan, bölüm ve dalına ait zorunlu dersleri. (3) Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı sınavları dışındaki sınavlar öğrencinin tercihi doğrultusunda kendi ülkesinin resmi dilinde de yapılabilir. (4) Seviye tespit sınavlarının uygulama ve değerlendirilmesinde ilköğretim kurumlarında 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği; ortaöğretim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. (5) Sınav sonuçlarına itiraz edilmesi durumunda, öğrencinin veya velinin yazılı başvurusu üzerine sınavlar, ilgili komisyonca tekrar değerlendirilir ve sınav sonucu öğrenciye veya veliye yazılı olarak bildirilir. (6) Özel eğitim ihtiyacı olan veya özel yetenekli öğrencilerin seviye tespit sınavları, rehberlik ve araştırma merkezi ile iş birliği yapılarak gerçekleştirilir ve değerlendirilir. (7) Seviye tespit sınavları örgün öğretim kurumlarında ders yılı içinde yapılır. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Okulu süresinden önce bitirenler MADDE 16 - (1) Geldikleri ülkedeki okul kademesini, daha kısa sürede bitirerek bir üst öğrenime devam hakkı kazananlar ile sınıf atlatılarak üst sınıflara devam hakkı kazananların hakları korunur. (2) Geldikleri ülkede okudukları ortaöğretim kurumundan mezun olmamakla birlikte Yükseköğretim Kurulunca tanınan üniversitelere kaydını yaptırarak en az ön lisans programlarından mezun olanlar ile en az 60 kredi aldığını ilgili ülkenin eğitim bakanlığı, dışişleri bakanlığı veya büyükelçiliğine onaylatanlar, 5 inci maddede belirtilen ortaöğretime dair denkliğe esas belgelerini de ibraz etmeleri halinde mezun sayılırlar. Denklik kılavuzu MADDE 17 - (1) Bu Yönetmeliğe dayalı olarak Başkanlıkça denklik kılavuzu çıkarılır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 18 - (1) 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Denklik başvuru işlemleri GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Denklik başvuru işlemleri, e-Denklik Modülü kullanıma açılıncaya kadar denklik merkezince yapılır. Yürürlük MADDE 19 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin

Haz

İller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları da 10-14 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak. Başvuruların ardından atama işlemleri ise 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. İller arası ilişik kesme işlemleri de 28 Haziran 2019 tarihinden itibaren yapılacak.

Haz

Sabancı Vakfı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) işbirliğiyle gerçekleşen ‘Yarını İnşa Et’ projesi kapsamında liseli gençler, akıllı şehirler, çevre ve enerji alanlarında ürettikleri projelerle 28 Mayıs’ta ödüllerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onayıyla gerçekleştirilen ‘Yarını İnşa Et projesi kapsamında; Adana, Konya, Trabzon ve Mardin illerinde 9, 10, ve 11’inci sınıflardaki öğrenci ekipleri akıllı şehirler, çevre ve enerji alanlarında, çevrelerinde gördükleri sorunlara çözüm sunan teknoloji temelli projeler üretti. 845 öğrencinin Arduino teknoloji kitleri aracılığıyla 165 farklı fikir geliştirdiği proje kapsamında finale kalan 20 öğrenci grubu, bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildi. ‘GENÇLERİN GÜÇLENMESİNE ÖNEM VERİYORUZ’

Projenin ödül töreninde konuşan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “45 yıldır toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Gençlerin güçlenmesine ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine büyük önem veriyoruz. Gençlerin güçlenmesi için eğitimin kilit bir role sahip olduğunu biliyoruz. Yarını İnşa Et projesi eğitimde dijital dönüşüm sürecinin çıktılarından faydalanabilen ve bu becerileri eğitim ve iş hayatında kullanabilen öğrencilerin yetiştirilmesi vizyonuyla yola çıktı. Bu projede hem gençlerin teknolojiyi kullanma becerilerinin gelişmesini hem de içinde yaşadıkları çevreye ait sorunları fark ederek çözüm üretmelerini hedefledik. Emeği geçen herkese, işbirliği için TTGV’ye, katılan tüm öğretmen, öğrenci ve jüri üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi. 6 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav ise şunları söyledi:

“Teknoloji üreten bir Türkiye için sanayinin rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir kılmak, üretimde verimlilik ve artış sağlamak amacıyla akıllı üretim sistemlerini hayata geçirmek ve değer zincirinin tüm halkalarında teknolojinin sunduğu imkânlardan yararlanabilmeyi önemsiyoruz. Bu nedenle geleceğin iş gücü ve ülkemizin yarınları olan öğrencilerimiz ve onları eğiten öğretmenlerimize yönelik teknoloji eğitim programı olan ‘Yarını İnşa Et’i 2018’de başlattık. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ‘İstihdamın Geleceği’ (Future of Jobs) araştırmasına göre, 2020 yılında geçerli olacak meslekler farklı beceriler gerektirecek. Geleceğin mesleklerinin yüzde 36’sı kompleks problem çözme becerileri, yüzde 17’si isabetli karar verme ve sistem analizi gibi sistemsel yetenekler, yüzde 12’si ise kodlama, veri analizi ve güvenliği ve akıllı üretimin ihtiyacı olacak uzmanlıklar olacak. Bu alanlarda meydana gelen gelişmeler yeni iş alanları ve mesleklerin ortaya çıkmasını sağlayacak. MEB onayıyla yürütülen programla şimdiye kadar 19 ilde 437 farklı okuldan 917 öğretmene ve 6 bin 272 öğrenciye ulaşarak geleceğin iş alanlarına öğrencilerin adım atmaları için bir kıvılcım yarattık. Sabancı Vakfı işbirliğiyle 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde ise yüzün üzerindeki proje fikri arasından seçilen 20 finalist projenin, sahiplerini konuk etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada sunulan 20 projenin hepsini kazanmış kabul ediyoruz.”dedi.

Haz

ASIRLIK KERVANSARAY YENİDEN KONUK AĞIRLAYACAK

 

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Eyyübiler dönemine ait 800 yıllık Han el-Barur Kervansarayı, yürütülen restorasyon çalışmasıyla tarihteki misyonu gibi yerli ve yabancı turistlerin konaklayıp ihtiyaçlarını karşılayacağı bir mekana dönüştürülüyor.

İlçeye 27 kilometre uzaklıktaki Göktaş Mahallesi'nde bulunan kervansarayda, geçen yıl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün talebiyle 2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım Programı kapsamında restorasyon çalışmasına başlandı.

Maliyeti 6,5 milyon lirayı bulan restorasyon çalışmaları kapsamında alanında uzman kişilerce, kervansarayda yoğun bir çalışma yürütülüyor. 800 yıllık geçmişiyle bölgenin önde gelen tarihi yapılarının başında gelen Han el-Barur Kervansarayı, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin tek mola noktası olacak.

Harran Ören Yeri, Bazda Mağaraları, Şuayip Şehri gibi tarihi yapıların bulunduğu güzergahta bulunan kervansaray, turistler ve tur grupları için dinlenme ve ziyaret merkezi olarak restorasyonun ardından hizmet verecek.

Haz

BAYRAM TATİLİNDE BU KÜTÜPHANE AÇIK

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB Atatürk Kitaplığı'nda ders çalışan öğrencilere sahur sürprizi yaptı. Kütüphanenin bahçesinde öğrencilerle sahur yapan Baraçlı, 2 hafta sonra yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi yoğun tempoda ders çalışan öğrencilere müjde verdi. Baraçlı, "İBB'nin 'Hiç Kapanmayan Kütüphaneleri,  9 günlük bayram tatilinde de 7/24 hizmetinizde olacak" dedi.

Haz

158 YILLIK HAT TABLOSU 55 BİN LİRAYA ALICI BULDU.

 

Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri' müzayedesinde, siyah zemin üzerine zerendud tekniği ile tatbik edilmiş, celi sülüs hat yazılı, 1861 tarihli tablo 55 bin lirayla satışı yapılan en pahalı eser oldu Müzayedede, gümüş, porselen, cam ve seramik parçaların yanı sıra Osmanlı fesi, gümüş tas, Osmanlı kemer tokası, levha, yağlık, sedef kakma, kutu, tabak, kaşık gibi antika eserler de satışa sunuldu.